bezwaar boete

Als je het niet eens bent met een boete, kun je meestal wel bezwaar maken. Een bezwaar boete is het type bezwaar dat je het meeste tegenkomt in Nederland. Hierin leg je uit waarom jij vindt dat de boete onterecht is. Doe dat binnen zes weken en voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe. 

Als je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift, kun je in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechter. Tegen de uitspraak van de rechtbank kun je in de meeste gevallen ook in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bezwaar maken

Heb je bijvoorbeeld een boete gekregen doordat er vermeend wordt dat je met de auto te hard hebt gereden dan kun je hier tegenin gaan. Tegen een boete kan binnen 6 weken na verzending van de boetebeschikking bezwaar worden ingediend. De bezwaarprocedure wordt gestart door het indienen van een bezwaarschrift. Daarin kan de bezwaar makende partij protesteren tegen de boete. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat in ieder geval de volgende gegevens: 

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.

Dit bezwaar wordt door de Juridische Afdeling in behandeling genomen. Tijdens de bezwaarprocedure worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord tijdens een hoorzitting. Het bestuur kan, indien het bezwaar ontvankelijk is, beslissen of het bezwaar gegrond of niet wordt toegewezen.

Hoger beroep

Tegen een beslissing op een bezwaar boete kan je in beroep bij de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof, bij de Raad van State, bij de CRvB, bij het Cbb of de Hoge Raad – afhankelijk van het type zaak. 

Overschrijdt de (geplande of reeds opgelegde) boete jouw draagkracht?

Dan heb je de mogelijkheid om een ​​verzoek om financiële moeilijkheden in te dienen bij de ACM, wat inhoudt dat je de ACM verzoekt om kwijtschelding van het opleggen van een boete (in de sanctie fase) of om de boete te verlagen (in de bezwaarfase). Om een ​​dergelijk verzoek in te dienen, moet je een financieel onderbouwd formulier invullen en eventuele relevante financiële documenten toevoegen om het verzoek te onderbouwen.

Een ingebrekestelling sturen

Als de overheid niet binnen de wettelijke termijn een besluit neemt, kun je een zogenaamde ingebrekestelling sturen. Dit geeft hen een respijtperiode van 2 weken om tot een beslissing te komen. Lukt dat niet, dan kun je direct in beroep bij de bestuursrechter. Je bent niet verplicht een advocaat in te schakelen voor de bezwaar- of beroepsprocedure.

Bezwaren

Je moet een bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het betreffende besluit heeft genomen uiterlijk 6 weken nadat je het besluit hebt ontvangen of nadat het besluit is bekendgemaakt. De overheid moet een besluit nemen binnen 6 weken na de dag waarop de indieningstermijn voor het bezwaarschrift is verstreken. Indien een adviescommissie wordt gevormd, bedraagt ​​de beslistermijn 12 weken. Beide termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

Straf bij laat beslissen

Als de overheid niet binnen de gestelde termijn een besluit neemt, heb je recht op een dwangsom. Voor het verkrijgen van deze betaling kun je gebruik maken van het formulier Boetebetaling bij laattijdige beslissingen. De Belastingdienst heeft een eigen Boete formulier bij te late beschikking.

Normaal gesproken kun je je beroepschrift indienen bij een bestuursrechter, maar soms kan dit anders zijn. Als dat het geval is, staat in de beschikking waar je in beroep kunt gaan. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk 6 weken nadat de beslissing op jouw bezwaar is medegedeeld. Bij het indienen van een beroepschrift moet je griffierechten betalen. De rechtbank doet daarna schriftelijk uitspraak.

Door admin